JANUARY 2018

Sl.No. Admission No. Name of the Student Name of the Father Class TC Number TC DATE
1 9270 CHANCHAL SAIN MAHAVIR PRASAD VII 34838 31/01/2018

 

JANUARY 2019

Sl.No. Admission No. Name of the Student Name of the Father Class TC Number TC DATE
1 9759 NISHANT NIVAS PATIL NIVAS BAJIRAO PATIL I 40312 3/1/2019
2 10074 PIYUSH RAJ MANISH KUMAR II 40214 3/1/2019
3 9942 CHAVAN VISHVAJEET PRABHAKAR CHAVAN PRABHAKAR BHARAT VIII 40215 16/1/2019
4 9941 CHAVAN SHWETALI PRABHAKAR CHAVAN PRABHAKAR BHARAT VI 40216 16/1/2019
5 8300 ADITI NATH ANANDA NATH VII 40217 17/1/2019